Skip to main content

भगवान ब्रह्मा का अस्त्र का नाम क्या है?

             प्रश्न : भगवान ब्रह्मा का अस्त्र का नाम क्या है?

उत्तर: हुंकार

भविष्य पुराण / ब्रह्मपर्व / अध्याय १२५ -१२६

द्वारा अनुज मिश्राComments