Skip to main content

भगवान शनिदेव का बचपन का नाम क्या था?

            प्रश्न : भगवान शनिदेव का बचपन का नाम क्या था?

उत्तर: श्रुतकर्मा

भविष्य पुराण / ब्रह्मपर्व / अध्याय ७९

द्वारा अनुज मिश्राComments